• برج میلینیوم
  • برج میلینیوم
  • نمای برج میلینیوم
ویدیو
عنوان ویدیو عنوان ویدیو عنوان ویدیو عنوان ویدیو عنوان ویدیو
گزارش تصویری جلسات نمایندگان پروژه میلینیوم و پیشرفت پروژه نیکان کرج
 
اخبار