• برج میلینیوم
  • برج میلینیوم
  • نمای برج میلینیوم
ویدیو
عنوان ویدیو عنوان ویدیو عنوان ویدیو عنوان ویدیو عنوان ویدیو
عملیات بتن ریزی مربوط به پارکینگ های بخش شمالی پروژه


 
اخبار