• برج میلینیوم
  • برج میلینیوم
ویدیو
عنوان ویدیو عنوان ویدیو عنوان ویدیو عنوان ویدیو عنوان ویدیو
 


مصاحبه روابط عمومی با مهندس مجید فرودی، مدیر پروژه برج میلینیوم و گزارش تصویری پیشرفت پروژه
 

اخبار